20190603 - ALV 11 April 2019

VolksTuindersVereniging  Huizen                    

                                                                             Huizen, 24 maart 2019

 

Beste tuinleden,

 

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van de VolksTuindersVereniging Huizen, van harte uit voor de

 

Algemene Ledenvergadering   op   donderdag  11 april  2019

 

in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

 

aanvang: 20.00 uur

 

agenda:  

 

1)      opening door de voorzitter

 

2)      berichten van verhindering en opgeven punten voor de rondvraag

 

3)      mededelingen en ingekomen stukken (o.a. pachtovereenkomst met gemeente Huizen)

 

4)      notulen van de Algemene Leden Vergadering van 08 maart 2018 + 17 november 2018

 

5)      jaarverslagen:

 - secretaris

 - tuindienst, c.a.

 - in- en verkoop commissie

 - technische dienst

 - verslag nieuwbouw

 

6)       verslag van de kascontrolecommissie / jaarrekening 2018

 

7)       terugblik 2018, door de voorzitter

 

8)     begroting 2019

 

9)     benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (de heer P. (Paul) Laney treedt af)

 

          10)   contributie verhoging 2020

 

11)   benoeming ‘tuinder van het jaar’

 

 

P A U Z E

 

         

          12)   beleidsvoornemens 2019, o.a.|: 

                   - ereleden

                   - controle op de ‘gedoogde’ kassen, door bestuur al aangekondigd in 2014

                   - aandacht voor de droge greppel langs de westkant van het complex

                   - mobiele fruitpers

                   - uitdiepen sloten

                   - renovatie decentrale berging zuidoostzijde complex

 

          13)   voorstel tot wijziging tuinreglement

                                      

          14)   bestuursverkiezing:

                   reglementair aftredend en herkiesbaar:

                   de heer P. (Piet)  Wouda   -  secretaris

                   de heer J.P. ( Jan Peter) Post - bestuurslid tuindienst

           

                   In de vacature van:

                   bestuurslid Technische Dienst (voorheen Algemene Zaken) heeft het bestuur

                   besloten de vacature niet op te vullen maar te handhaven zoals op de A.L.V. van

                   17 november is afgesproken, namelijk dat de heer Johan de Groot als coördinator van

                   de Technische Dienst optreedt.

                   

                   Voor de verkiesbare functies kunnen ook door de leden kandidaten worden gesteld.

                   De  kandidaatstelling moet volgens artikel 6 van het huishoudelijk  reglement

                   14 dagen voor de aanvangvande vergadering bij het secretariaat worden ingediend.    

                   Dat betekent  dat kandidaatstelling vóór 31 maart a.s. bij het secretariaat bekend 

                   moet  zijn.

                   Elke kandidaatstelling moet zijnondertekend door tenminste 5 andere leden.

 

           15)   afwikkeling en opening nieuwbouw centraal onderkomen

 

           16)   rondvraag

 

 17)   sluiting

 

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

 

Wij verwachten u allen op de 11e april !

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Piet Wouda,

secretaris

Copyright © 2020. All Rights Reserved.